носител

носител
същ. - собственик, притежател, титуляр

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • актанс — (лат actus дело, движење) 1. двигател, носител на дејство, сила што дејствува, 2. лит праќач и примач на порака, секој носител и учесник во процесот што е пресуден за изградување на некоја порака …   Macedonian dictionary

  • субјект — (лат. subiectum она што е подметнато) 1. суштество што ги спознава работите и дејствува носител на особини и доживелици 2. грам. подмет во реченицата, збор во реченицата што го означува лицето или предметот за кој се зборува 3. прав. физичко или… …   Macedonian dictionary

  • трофоплазма — (грч. trophe, plasma творба) физиол, носител на функциите на исхраната, составен дел на клетките (за разлика од идиоплазмата, другиот составен дел на клетката, што е носител на наследството) …   Macedonian dictionary

  • фајл — (анг. file) комп. меѓусебно поврзан збир на податоци снимени како посебна логичка и физичка целост на некој секундарен носител на податоци (тврд диск, магнетна лента, ЦД РОМ и сл.), датотека АРХ фајл (анг. ARC скр. од ARChive архив) во околина МС …   Macedonian dictionary

  • хромофор — (грч. chroma, phero носи) носител на боите : 1. група атоми која, како состојка на органските соединенија, претставува носител на обојувањето 2. физ. атомска или електронска единица врз чија основа обоеното тело ја добива бојата …   Macedonian dictionary

  • Звукозапись —         процесс записи звуковой информации с целью её сохранения и последующего воспроизведения; З. называют также записанную звуковую информацию. З. основана на изменении физического состояния или формы различных участков носителя записи… …   Большая советская энциклопедия

  • People's Liberation Army of Macedonia — Not to be confused with National Liberation Army (Albanians of Macedonia). People s Liberation Army of Macedonia Народноослободителна Војска на Македонија Narodnooslobodilačka vojska Makedonije …   Wikipedia

  • National Liberation War of Macedonia — For other uses of terms redirecting here, see Macedonian struggle. National Liberation War of Macedonia Part of the Yugoslav Front of World War II …   Wikipedia

  • Фаталиев — (азерб. Fətəliyev) азербайджанская фамилия. Известные носител: Фаталиев, Полад Сабир оглу (род. 1983) азербайджанский ватерполист. Фаталиев, Рамиз (род. 1946) советский и азербайджанский сценарист и кинорежиссёр …   Википедия

  • Солоухин — русская фамилия. Известные носител: Солоухин, Владимир Алексеевич (1924 1997) русский советский писатель и поэт. Солоухин, Рем Иванович (1930 1988) советский ученый в области механики и физики …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”